Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υλικά συσκευασίας.