Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για μεταφορές, έντυπα, γραφική ύλη, εκτελωνισμοί.